Effekt av appen Tät®

Appen Tät® är utvärderad i flera forskningsstudier vid Umeå Universitet. Kvinnor som läckte urin vid ansträngning och som tränade med stöd av appen under tre månader fick minskat läckage och ökad livskvalitet jämfört med en grupp som inte använde Tät®. Förbättringen höll i sig vid uppföljning efter två år. I en studie såg man också att förbättringen var större ju oftare kvinnorna använde appen och ju oftare de tränade. Behandlingen innebär information om bäckenbotten, om ansträngningsinkontinens och om levnadsvanor som påverkar inkontinens samt ett program för bäckenbottenträning.

Vetenskapliga artiklar och doktorsavhandlingar publicerade inom projektet Tät.nu

Vetenskapliga artiklar 

Resultaten från studien visade att kvinnorna som använde appen Tät® under tre månader förbättrades avseende symtom, livskvalitet och antalet läckagetillfällen, jämfört med en kontrollgrupp.

Mobile app for treatment of stress urinary incontinence: A randomized controlled trial.
Asklund I, Nyström E, Sjöström M, Umefjord G, Stenlund H, Samuelsson E.
Neurourol Urodyn. 2017 Jun;36(5):1369-1376. doi: 10.1002/nau.23116. Epub 2016 Sep 9.
Länk till sammanfattning på engelska    Länk till artikeln i fulltext på engelska

Vi analyserade data från studien av appen Tät® för att se vilka som förbättrades mest efter 3 månaders självbehandling. Analysen visade att fler av de kvinnor som hade högre förväntningar på behandlingen, höll vikten och upplevde ökad bäckenbottenstyrka också upplevde större förbättring.

Treatment of stress urinary incontinence with a mobile app: factors associated with success.
Nyström E, Asklund I, Sjöström M, Stenlund H, Samuelsson E.
Int Urogynecol J 2017 Dec 8. doi: 10.1007/s00192-017-3514-1. [Epub ahead of print]
Länk till sammanfattning på engelska   Länk till artikeln i fulltext på engelska

Appen Tät® underlättade självbehandling av inkontinens. Appen var uppskattad som motivationsstöd till ett ganska utmanande program för bäckenbottenträning.

User experience of an app-based treatment for stress urinary incontinence: qualitative interview study. Asklund I, Samuelsson E, Hamberg K, Umefjord G, Sjöström M.J Med Internet Res 2019;21(3):e11296. doi:10.2196/11296. Länk till sammanfattning på engelska Länk till artikeln i fulltext

Vi följde upp de kvinnor som använt appen Tät® för behandling av ansträngningsinkontinens efter två år. Förbättringen i symtom och livskvalitet jämfört med före behandling var statistiskt säkerställd och på samma nivå som efter tre månader.

Self-management of stress urinary incontinence via a mobile app: 2–year follow-up of a randomized controlled trial. Hoffman V, Söderström L, Samuelsson E.
Acta Obstet Gynecol Scand. 2017 Jul 17. doi: 10.1111/aogs.13192. [Epub ahead of print]
Länk till sammanfattning på engelska   Länk till artikeln i fulltext på engelska

En hälsoekonomisk analys av appen Tät® visade att appen är ett nytt, kostnadseffektivt första behandlingsalternativ, som kan öka tillgången till vård för dessa kvinnor på ett ekonomiskt hållbart sätt.

Mobile app for treatment of stress urinary incontinence: A cost-effectiveness analysis.
Sjöström M, Lindholm L, Samuelsson E. J Med Internet Res 2017; 19(5): e154. DOI: 10.2196/jmir.7383. Länk till sammanfattning på engelska    Länk till artikeln i fulltext på engelska

Resultat från drygt 2600 kvinnor med urinläckage som besvarat de anonyma enkäterna vid nedladdning och efter tre månader.  Förbättringen i inkontinenssymtom är statistiskt säkerställd och 2/3 anger att de förbättrats. Förbättringen var lika stor oavsett typ av inkontinens. Förbättringen var något mindre än i den tidigare studien med kontrollgrupp och användarna tränade mer sällan.

Real-world effectiveness of app-based treatment for urinary incontinence: a cohort study. Rygh P, Asklund I, Samuelsson E. BMJ Open 2021;11:e040819. doi: 10.1136/bmjopen-2020-040819. Länk till sammanfattning på engelska  Länk till artikeln i fulltext på engelska

Vid fri användning av Tät®-appen förbättrades 2/3 av de användare som besvarade uppföljningsenkäten. Vi analyserade om det fanns faktorer som förutspådde förbättring. Det visade sig att regelbunden bäckenbottenträning var viktigt men också regelbunden användning av appen.

Self-management of incontinence using a free mobile app: factors associated with improvement. Nyström, E., Söderström, L. & Samuelsson, E. Int Urogynecol J (2021). https://doi.org/10.1007/s00192-021-04755-5. Länk till artikeln i fulltext på engelska

Många gravida och nyförlösta använde den fritt tillgängliga appen Tät ®, både för att
förebygga och behandla urininkontinens. Drygt 3600 kvinnor svarade på en enkät vid
nedladdning och efter 3 månader. En majoritet av de med inkontinens upplevde en
förbättring efter behandlingen och viktiga faktorer för att uppleva förbättring var
regelbunden bäckenbottenträning och appanvändning.

App‐based pelvic floor muscle training in pregnant and postnatal women: a prospective cohort study exploring factors associated with prevention and improvement of urinary incontinence. Löjdahl E, Lindam A, Asklund I. Health Sci Rep2022;5:e781.doi:10.1002/hsr2.781. Länk till artikeln i fulltext på engelska

Doktorsavhandlingar

Ina Asklund: A mobile app for self-management of urinary incontinence: treatment effect and user experience (2020). Länk till avhandlingen i fulltext (sammanfattning på svenska på sid viii)

Emma Nyström: Self-management of urinary incontinence using eHealth: clinically relevant improvement, treatment effect and factors associated with success (2019). Länk till avhandlingen i fulltext (Sammanfattning på svenska på sid vi)

Systematiska genomgångar där appen Tät ingår:

En systematisk genomgång av appar för bäckenbottenträning för kvinnor med fokus på vilka principer som ingår i apparna för att öka följsamheten till träningen. Tät var en av åtta appar som ingick och man bedömde att den använde tre olika principer, att den ökade följsamheten till bäckenbottenträningen och var kostnadseffektiv. 

Jaffar A, Tan CE, Mohd-Sidik S, Admodisastro N, Goodyear-Smith F. Persuasive Technology in an mHealth App Designed for Pelvic Floor Muscle Training Among Women: Systematic Review. JMIR Mhealth Uhealth 2022;10(3):e28751.

En utvärdering av gratis appar för urininkontinens och prolaps med fokus på hur väl apparna uppfyllde olika kriterier för god kvalitet av medicinska appar. Tät var en av 28 appar som inkluderades och den bedömdes ha god kvalitet. Fördelar som lyftes fram var att appen innehöll information om inkontinens och var utvecklad av hälsovårdspersonal.

Karsalia M, Malik R. Evaluation of free mobile health applications for pelvic organ prolapse and urinary incontinence. Am J Surg. 2022 Jan;223(1):187-193. doi: 10.1016/j.amjsurg.2021.07.046. Epub 2021 Aug 8. PMID: 34391568.

En systematisk genomgång av randomiserade kontrollerade studier utförda 2007-2020 för att utvärdera effekten av appar för att förbättra urininkontinens. Fyra studier inkluderades varav två gällde appen Tät. Alla studier bedömdes ha hög kvalitet och resultaten visade förbättring av inkontinenssymtom och ökad följsamhet till behandlingen. De rekommenderar att mobilappar för behandling av urininkontinens ska användas i nuvarande behandlingsriktlinjer.

Widdison R, Rashidi A, Whitehead L. Effectiveness of mobile apps to improve urinary incontinence: a systematic review of randomised controlled trials. BMC Nurs. 2022 Jan 28;21(1):32. doi: 10.1186/s12912-022-00812-6. PMID: 35090464; PMCID: PMC8796429.

En systematisk genomgång av appar för kvinnor med urininkontinens och bedömning enligt en validerad skala för mobilappar. Tät var en av 20 appar som inkluderades och det var den enda som var evidensbasred och utvärderad i en klinisk studie. 

Ho L, Macnab A, Matsubara Y, Peterson K, Tsang B, Stothers L. Rating of pelvic floor muscle training mobile applications for treatment of urinary incontinence in women. Urology. 2020. https://doi.org/10.1016/j.urology.2020.08.040.

En systematisk genomgång av icke-övervakade behandlingsprogram för urinbesvär hos kvinnor. Man fann 10 studier som handlade om behandlingsprogram för urininkontinens varav Tät var en av dem. De fann att icke-övervakade behandlingsprogram var effektiva för behandling av urininkontinens hos kvinnor och att användningen av dem borde öka. 

Wu C, Newman DK, Palmer MH. Unsupervised behavioral and pelvic floor muscle training programs for storage lower urinary tract symptoms in women: a systematic review. Int Urogynecol J. 2020 Dec;31(12):2485-2497. doi: 10.1007/s00192-020-04498-9. Epub 2020 Sep 1. PMID: 32870339.

En systematisk genomgång av studier om användning av telemedicin inom urologi genomfördes 2020. Man fann att behandling av ansträngningsinkontinens med levnadsråd och bäckenbottenträning kan genomföras säkert och effektivt via telemedicin, och appen Tät togs upp som ett exempel. 

Novara G, Checcucci E, Crestani A, Abrate A, Esperto F, Pavan N, De Nunzio C, Galfano A, Giannarini G, Gregori A, Liguori G, Bartoletti R, Porpiglia F, Scarpa RM, Simonato A, Trombetta C, Tubaro A, Ficarra V; Research Urology Network (RUN). Telehealth in Urology: A Systematic Review of the Literature. How Much Can Telemedicine Be Useful During and After the COVID-19 Pandemic? Eur Urol. 2020 Dec;78(6):786-811. doi: 10.1016/j.eururo.2020.06.025. Epub 2020 Jun 18. PMID: 32616405; PMCID: PMC7301090.

En genomgång och bedömning av appar för bäckenbottenträning. Man identifierade 32 appar varav Tät rankades högt och togs upp som exempel på en av få appar som utvärderats i en klinisk studie och som visat goda resultat och kostnadseffektivitet.

Barnes KL, Dunivan G, Jaramillo-Huff A, Krantz T, Thompson J, Jeppson P. Evaluation of Smartphone Pelvic Floor Exercise Applications Using Standardized Scoring System. Female Pelvic Med Reconstr Surg. 2019 Jul/Aug;25(4):328-335. doi: 10.1097/SPV.0000000000000563. PMID: 29489554.

En Cochrane översikt från 2018 om effekterna av bäckenbottenträning vid urininkontinens hos kvinnor konstaterar att bäckenbottenträning kan bota eller minska inkontinenssymtom. Man fann bara en kostnadseffektivitets studie och det var gällande appen Tät. De bedömde att den ekonomiska utvärderingen av appen Tät visar att app-baserad bäckenbottenträning kan vara en lovande strategi för behandling av urininkontinens. 

Dumoulin C, Cacciari LP, Hay-Smith EJC. Pelvic floor muscle training versus no treatment, or inactive control treatments, for urinary incontinence in women. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Oct 4;10(10):CD005654. doi: 10.1002/14651858.CD005654.pub4. PMID: 30288727; PMCID: PMC6516955.